Hoppa till huvudinnehåll

Enkel väg in

2021-08-30 Enkel Väg In är ett nu avslutat projekt. Om du velat komma i kontakt med dem, rekommenderar vi att istället sätta dig i kontakt med ditt studentombud.

För studenter och doktorander på Sahlgrenska akademin arbetar ett ombud som har till uppgift att informera, stödja samt följa den som vill anmäla något som upplevs som trakasserier. Ombudet arbetar under sekretess och du som student kan diskutera en händelse utan att informationen förs vidare.

Trakasserier är ovälkomna ageranden där beteendet har grund i de sju diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier är trakasserier med sexuella inslag, till exempel fysiska övergrepp, sexuella anspelningar, ovälkomna blickar eller kommentarer. Om du upplever en situation eller ett beteende som du uppfattar som olämpligt så kan du söka hjälp. Det är inte acceptabelt att någon ska känna sig utsatt under sin studietid. Du behöver inte hantera detta ensam.

Drop-in via Zoom tisdagar kl 9-13.
Du kan prata med Eva på denna länk: https://gu-se.zoom.us/j/66168533784
Du kommer behöva logga in med din studentmejladress som slutar med gu.se och du kommer sedan att hamna i ett väntrum innan du släpps in i mötet med Eva.
Det går självklart även att boka in ett möte via mejladressen.


Så här går det till att anmäla

Om projektet ”En enkel väg in”

En enkel väg in är ett projekt som initierades efter hösten 2017 av Sahlgrenska akademin i samarbete med Sahlgrenska akademins studentkår och Göteborgs universitets studentkårer. Syftet med projektet är att studenter och doktorander på Sahlgrenska akademin ska ha ett enkelt sätt att berätta om diskriminering eller övergrepp och i samband med detta få information om hur de kan anmäla eller gå vidare med sina upplevelser.

Hur går en anmälan till?

En situation/händelse har uppstått
Om du känner att du har varit med om något som inte känns rätt kan du prata om det med ombudet. Ombudet kan diskutera händelsen med dig och stödja dig samt ge dig information om hur du kan gå vidare. Du kan också prata direkt med en av universitetets anställda som du har förtroende för. Personer som är anställda av universitetet måste då ta ärendet vidare för utredning.

Prata med ombud
Efter att du har pratat med ombudet väljer du själv hur du vill gå vidare. Du kan välja att anmäla till universitetet som då måste göra en utredning. Till hjälp har du ombudet som förklarar processen och kan vara med dig genom hela tiden om det känns bra för dig. Om du har något som kan styrka din anmälan, så som dokumentation eller vittnen så kan du ta med det i anmälan. Du kan få hjälp med att sortera information, gå igenom materialet och skriva anmälan.

En anonym rapport skapas
Inom projektet kommer det att författas en rapport. I rapporten kommer det presenteras statistik från projektet och om det går att se några specifika företeelser som Sahlgrenska akademin måste arbeta mer med. Det kommer inte gå att identifiera en person eller ett problem utifrån informationen i rapporten, du som söker stöd från ombudet kan vara säker på att din information hanteras på ett diskret sätt.

Hur går vi vidare med anmälan?
Universitetet har utredningsskyldighet. Om det kommer till universitetets kännedom att diskriminering, trakasserier eller övergrepp kan ha skett måste de utreda detta. Efter detta ska universitet avgöra vad för konsekvenser som är lämpliga med hänvisning till den framkomna informationen. I utredningen ska utredaren ta del av alla delar av situationen, dokumentation, inspelningar, fotografier samt hålla intervju med personer som kan ge viktig information.

Anmälan till universitetet
Om du väljer att gå vidare med information till universitetet måste detta utredas. På institutionen är det prefekten som tar beslut om hur utredningen ska gå till och eventuella åtgärder till följd av denna. För att genomföra en utredning kan prefekten delegera ansvaret eller ta hjälp av företags- eller studenthälsovården. Prefekten kan be om att få ta del av material eller intervjua personer som kan ha ytterligare information. Information som skickas till universitetet blir offentlig handling men ska sekretessprövas innan dokumenten lämnas ut till utomstående.

Avsluta ärendet utan vidare åtgärd
Du måste inte informera universitetet om det du eller någon annan du känner har upplevt. Du har möjlighet att komma för att diskutera saken med ombudet för att därefter bestämma dig för vad som känns bäst. Efter att ha diskuterat saken kan du välja att inte gå vidare med den information du har, i detta fall kommer ingen utredning göras och universitetet kommer inte ha detaljerad information om den miljö du beskriver.

Vad är trakasserier?
Trakasserier är ovälkomna ageranden där beteendet går att återfinna i diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är trakasserier med sexuella inslag, t.ex. fysiska övergrepp, sexuella anspelningar, ovälkomna blickar eller kommentarer.

Om du upplever en situation eller ett beteende som du uppfattar som olämpligt så kan du söka hjälp. Det är inte acceptabelt att någon ska känna sig utsatt under sin studietid. Du behöver inte hantera detta ensam.

För att lära dig mer om trakasserier och diskriminering kan du läsa mer på:

Diskrimineringsombudsmannen

Du kan också läsa mer på universitetets egen hemsida.

För studenter på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå
För anställda doktorander
Göteborgs universitetets egna styrdokument gällande arbetsmiljö och likabehandling

Vad är diskriminering?
För att det ska anses vara diskriminering krävs det att en person har missunnats i jämförelse med andra i en liknande situation, missunnandet ska ha grund i diskrimineringsgrunderna. Trakasserier har också grund i diskrimineringslagen och handlar om ett uppträdande som kränker någons värdighet.

Vissa handlingar kan också vara olagliga enligt brottsbalken. Även i dessa ärenden kan du diskutera saken med ombudet och utredningar kan komma att genomföras på både universitetet och hos polis eller åklagare. Om en student eller doktorand upplever sig kränkt men att händelsen har inte stöd i diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen, är det inte trakasserier. En händelse där någon blir illa berörd kan påverka studietiden mycket och ska tas på allvar och utredas som ett arbetsmiljöproblem. Även konflikter kan upplevas som svåra, det är viktigt att skilja på en konflikt där två eller flera personer är osams jämfört med en situation där någon eller några missunnas på grund av diskriminering.

Projektledare:
Sara Gabrielsen
sara.gabrielsen@saks.gu.se